Sessió 18. Políedres estrellats i tesselacions a l’espai

Dia: 17 d'octubre de 2020

Horari: 10h a 14h

Lloc: Departament de matemàtiques de la UAB

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Joan Folguera Farré

Càlcul del volum d'alguns poliedres regulars, tetraedre, octaedre i dodecaedre, a partir de l'omnipoliedre. Aproximació per a calcular el volum d'alguns tetraedres i octaedres.

Construcció d'alguns fractals poligonals com per exemple la Catifa de Sierpinsky, Corba de Peano-Hilbert i altres de similars. Càlcul de la longitut de corba o superfície dels diversos fractals. Dimensió fractal. Generalització a dimensió 3. Esponja de Menger, piràmide de Sierpinsky i altres de similars. Càlcul de volum i superfície d'aquests fractals.

 

<Tornar al Programa